Policy för hållbarhet, kvalitet, miljö- och arbetsmiljö för Wettergrens Tak

Vår målsättning är att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt projekt. Vi ska bedriva ett hållbarhetsarbete och ha en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt samt alltid känner gemenskap och delaktighet i arbetet. För att ytterligare öka Wettergrens Tak & Plåtslageri AB:s anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkande genomsyrar hela organisationen.

Vi ska verka för att minska belastningen på omgivande miljö genom konkreta åtgärder som bidrar med att minska vår miljöbelastning. Vi källsorterar allt material, avfall och arbetar på att minska vår drivmedelsförbrukning samt att successivt byta ut våra fordon mot nyare och därmed miljövänligare modeller. Arbetet innebär att vi arbetar med material som är återvinningsbara på olika sätt. Vi efterfrågar energisnåla material och produkter i alla led, där så är möjligt med bibehållen, efterfrågad och levererad kvalitet.

Vi ska alla gemensamt se till att vår hållbarhets- och KMA-policy är känd och efterlevs och som minimikrav alltid följa gällande lagar, förordningar och kundkrav. Hållbarhets- och KMA-frågor ska hanteras i den dagliga verksamheten i samarbete med medarbetarna och regelbundet följas upp genom våra hållbarhetsmål som omfattar kvalitets, miljö- och arbetsmiljömål samt mål för ekonomi och socialt ansvar.

Vi eftersträvar samarbete med leverantörer som aktivt bedriver ett hållbarhetsarbete med fokus på miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande enligt SS-EN -ISO 26 000. Vi tar avstånd från alla former av bestickning och mutor. Vi vill vara kända för socialt och ekonomiskt ansvarstagande i regionen. Detta sker genom att bibehålla vårt goda rykte.

Goodwill till lokala föreningar bedöms utifrån de ekonomiska förutsättningarna av VD. För att uppnå detta följer vi kvalitetsstandarden enligt SS-EN-ISO 9 001:2008, miljöstandarden enligt SS-EN-ISO 14001:2004, AFS 2001:1 samt SS-EN-ISO 26 000 i tillämpliga delar. Hållbarhetsarbetet med kvalitet, miljö- och arbetsmiljö samt ekonomiskt och socialt ansvarstagande, ska i alla avseenden vara sådan, att den utgör ett väsentligt motiv för våra kunder att alltid anlita Wettergrens Tak & Plåtslageri AB.

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering

Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Trygghetspaketet, som är ett av marknadens mest omfattande, ersätter såväl skador i material som följdskador och entreprenörens arbete. Ett sådant paket lämnas endast av auktoriserade takentreprenörer som följer de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER®. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare, vilket ger dig och en eventuell framtida köpare trygghet vid försäljning av fastigheten.

AB Tätskiktsgarantier i Norden samarbetar med särskilt utvalda leverantörer, vilka tillhandahåller tätskikt som är noga utprovade för nordiskt klimat. Såväl material som installation av tätskikten har följts upp sedan starten 1984. Genom kontinuerlig utbildning informeras de auktoriserade takentreprenörerna om uppdateringar av de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER®. På så vis har de över tid minskat de vanligaste riskerna för skador och fel till dagens skadenivå på endast ett par promille.

Skador orsakade av utifrån inträngande vatten, som exempelvis ett läckande tak, ersätts vare sig av hem- eller fastighetsförsäkringen. AB Tätskiktsgarantier i Norden har därför, i samarbete med ledande tillverkare av tätskikt i Sverige, tagit fram detta trygghetspaket för fastighetsägare. Trygghetspaketet, TÄTSKIKTSGARANTIER™, utfärdas i form av en ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden som också är den neutrala part som sköter om anmälning av skada och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas.